Croeso i Porthaethwy.

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr. Byddwn yn eich diweddaru gyda Chyfarfodydd y Cyngor, newyddion, dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol. Croesawn eich adborth!

Cyfarfodydd y Cyngor

Pwyllgor Cyllid, Cynllunio a Dibenion Cyffredinol, dydd Iau, 2 Rhagfyr 2021- Agenda

Dyddiadau a gwybodaeth cyfarfodydd cyngor ychwanegol

Swydd

Hoffai CYNGOR TREF PORTHAETHWY wahodd unigolion sydd â diddordeb i ymegisio am swydd ran-amser fel Tirmon / Tasgberson i wneud dyletswyddau corfforol ysgafn, yn yr awyr agored gan mwyaf. Bydd y dyletswyddau’n amrywio yng ngwahanol safleoedd Cyngor y Dref. Byddant yn cynnwys gwirio offer a llefydd chwarae o ran diogelwch, gwirio cyflwr maes parcio, llwybrau troed a rheiliau, mân waith trwsio, clirio sbwriel, ychydig o arddio, glanhau a thasgau eraill i gadw’r dref yn lân ac yn daclus. Mae hon yn swydd gyfrifol sy’n golygu amrywiol ddyletswyddau o dan gyfarwyddyd y Cyngor. Cyflog i’w drafod.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Clerc ar 01248 716959 neu anfonwch e-bost at townclerk@menaibridgetowncouncil.co.uk

______________________________________________________________________________________

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021