Croeso i Porthaethwy.

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr. Byddwn yn eich diweddaru gyda Chyfarfodydd y Cyngor, newyddion, dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol. Croesawn eich adborth!

Cyfarfodydd y Cyngor

Cyfarfod nesaf y Cyngor: Cyfarfod rhithiol Cyffredin y Cyngor, 21 Hydref 2021- Agenda

Dyddiadau a gwybodaeth cyfarfodydd cyngor ychwanegol

 

Trefniadau Ffair Borth 23 Hydref 2021

Wedi’i bostio ar Hydref 2021

Diwrnod y Ffair

Cynhelir Ffair Borth ar ddydd Sadwrn 23ain Hydref 2021. Mae’r ffair stryd draddodiadol hon wedi bod yn cael ei mwynhau ers cenedlaethau. Dewch i fwynhau’r reidiau, y stondinau ac awyrgylch y ffair.

Oherwydd bod y ffair yn cael ei chynnal ar y stryd, mae’n anorfod y bydd yn amharu rhywfaint ar y dref. Mae’r trefniadau isod wedi cael eu sefydlu er mwyn lleihau i’r eithaf unrhyw aflonyddwch a sicrhau y gall pawb fwynhau profiad diogel.

Traffig

Bydd gorchymyn cau ffyrdd ar gyfer Ffordd Telford, Stryd y Bont, Ffordd y Ffair a Stryd Y Paced yn weithredol o 14:00 ar ddydd Gwener 22ain Hydref hyd 07:00 ar ddydd Sul 24ain Hydref. Bydd gwyriadau yn weithredol a bydd arwyddion yn cael eu codi ar gyfer y rhain.

Cludiant Cyhoeddus

Bydd safleoedd bws dros dro ar gael ar Ffordd Mona ar ddydd Gwener 22ain a dydd Sadwrn 23ain Hydref.

Parcio

Gellir parcio ym meysydd parcio Bulkley a Choed Cyrnol fydd ar agor fel yr arfer. Bydd meysydd parcio Ffordd y Ffair a Llys Menai yn cael eu defnyddio gan y ffair o 0.00 ar fore dydd Gwener 22ain Hydref hyd at 07.00 bore Dydd Sul 24ain.

Nodwch os gwelwch yn dda fod y ffair yn maes parcio’r Waun yn cael ei redeg yn annibynnol.

Dim Llwytho / Dadlwytho

Bydd cyfyngiadau dim llwytho / dadlwytho yn weithredol yng Nghil Bedlam, y Stryd Fawr a rhannau o Ffordd Cadnant am y cyfnod y bydd y gorchymyn cau ffyrdd yn weithredol.

Rheolau a Chanllawiau Covid-19

PEIDIWCH â dod i’r ffair:

  • Os byddwch yn datblygu symptomau COVID-19, dylech hunanynysu ar unwaith a threfnu prawf PCR.
  • Os byddwch chi neu aelodau o’ch cartref neu swigen gefnogi wedi cael eich hysbysu gan Ap Profi ac Olrhain y GIG bod angen i chi hunanynysu. Mae hyn yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol, beth bynnag yw eich statws brechu.

 

Er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch eich hun ac eraill:

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cydymffurfio â cheisiadau tîm cyfeillgar y ffair. Maen nhw yno i sicrhau eich diogelwch chi a’r bobl o’ch cwmpas.
  • Lle bo hynny’n bosibl, cadwch eich pellter oddi wrth eraill wrth symud o amgylch y ffair.
  • Rydym yn argymell eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb addas os nad ydych wedi eich eithrio yn feddygol rhag gwneud hynny. Gan mai argymhelliad yw hwn, rydym yn gofyn i chi barchu eraill os byddant yn penderfynu gwisgo neu beidio â gwisgo gorchudd wyneb.
  • Dylech olchi neu ddiheintio eich dwylo yn rheolaidd gan ddefnyddio’r diheintydd a ddarperir. Dylech osgoi cyffwrdd eich wyneb, handlenni a rheiliau lle bynnag bo hynny’n bosibl.
  • Gorchuddiwch eich ceg gyda’ch braich neu hances wrth dagu neu disian bob amser.

Am fwy o wybodaeth ar sut i ddiogelu Cymru ewch i: https://llyw.cymru/coronafeirws

Diwedd

Am ragor o wybodaeth: Lee Jones, Uned Gyfathrebu (01248) 752128

 

____________________________________________________________________________________________

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021