Newyddion a digwyddiadau cymunedol

ADNEWYDDU PAFILIWN Y PARC BOWLIO

Mae gwaith yn symud ymlaen yn y pafiliwn. Mae drws newydd wedi’i adeiladu rhwng y brif ystafell a’r ystafell storio. Mae cegin newydd wedi’i gosod ac mae’r tu mewn wedi’i phaentio.

 

 

DATGANIAD DIWYGIEDIG

PARC CYHOEDDUS LAWNT FOWLIO PORTHAETHWY

Hoffai Cyngor Tref Porthaethwy wrthod unrhyw bryderon am y sïon sydd ar led am gynlluniau ar gyfer y Parc a’r Lawnt Fowlio ar Lôn Cei Bont.Yr unig gynlluniau ar gyfer y Parc Bowlio yw adnewyddu’r ardal, ei gwella a sicrhau ei bod yn cydymffurfio â Covid.

Cyngor Tref Porthaethwy a’i swyddogaethau

Mae aelodau Cyngor Tref Porthaethwy, yn parhau i weithio i gynrychioli’r gymuned leol. Mae gwaith diweddar wedi canolbwyntio ar wella cyfleusterau yn y dref er mwyn cyfoethogi ansawdd bywyd a’r gymuned ar ôl COVID-19.

Ymhlith y gwasanaethau a’r mwynderau y mae cyngor tref yn eu darparu’n fwyaf aml y mae neuaddau pentref; caeau chwarae a rhai mannau cyhoeddus.

Mae cyngor y dref yn y broses o adnewyddu adeilad pafiliwn y lawnt fowlio. Ar hyn o bryd nid yw’r adeilad yn cydymffurfio â rheoliadau Covid; un enghraifft yw nad oes agoriadau i’r ffenestri yn yr adeilad. Bydd y pafiliwn yn cael ei ailwampio a’i foderneiddio er mwyn caniatáu i ystod eang o fudiadau yn y gymuned ddefnyddio’r cyfleuster arbennig hwn.

Clwb Bowlio Porthaethwy sy’n defnyddio’r lawnt fowlio a’r pafiliwn am 6 mis o’r flwyddyn, ond rhaid i’r pafiliwn gael ei ddefnyddio i’w botensial llawn drwy gydol y flwyddyn.

Mae angen i’r gofod cymunedol hwn gael ei ddefnyddio am ddeuddeg mis y flwyddyn, ac i alluogi hyn mae cyngor y dref yn ymchwilio i gael gosod math addas o wresogi yno.

Fel bod y cyfleuster hwn yn gallu cael ei ddefnyddio gan grwpiau cymunedol eraill bu angen gwneud rhai addasiadau i’r trefniadau blaenorol yr oedd Clwb Bowlio Porthaethwy yn eu mwynhau. Cynigiwyd trefniant teg a rhesymol i’r clwb bowlio.

Bydd aelodau Clwb Bowlio Porthaethwy, fel grwpiau cymunedol eraill, yn elwa ar ddefnyddio adeilad pafiliwn croesawgar wedi’i adnewyddu; pan fydd cyfyngiadau’n cael eu codi.

Parc y Lawnt Fowlio

Mae’r lawnt fowlio yn sefyll mewn parc cyhoeddus; yn wahanol i nifer o lawntiau bowlio ar yr ynys sy’n sefyll ar eu pennau eu hunain. Mae’r parc ar agor i’r gymuned/y cyhoedd sy’n mwynhau chwarae bowls, cael picnic neu ddim ond cael sgwrs yn yr haul gyda’r nos. Mae’r parc yn cael defnydd da gan breswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd; yn bennaf oherwydd ei leoliad ar lan y Fenai.

Y Les a’r ‘Trwydded i Feddiannu’

Mae Cyngor Tref Porthaethwy yn cydnabod fod cryn dipyn o amser wedi mynd heibio ers i’r Drwydded i Feddiannu ddod i ben, ond nid yw Clwb Bowlio Porthaethwy wedi cael ei wahardd ar unrhyw adeg rhag defnyddio’r lawnt fowlio, oni bo cyfyngiadau COVID wedi golygu fod hyn yn angenrheidiol. Yn wir, dim ond y nhw sydd wedi bod yn defnyddio’r pafiliwn.

Terfynwyd y les flaenorol gan Glwb Bowlio Porthaethwy, yn 2014. Rhoddodd ysgrifennydd y clwb bowlio ar y pryd chwe mis o rybudd i Gyngor Tref Porthaethwy i derfynu’r les. Terfynwyd y les gan Glwb Bowlio Porthaethwy oherwydd bod Cyngor Sir Ynys Môn yn cau llawer o’u cyfleusterau cyhoeddus ar draws yr ynys. Ni chaiff clybiau bowlio gystadlu mewn cynghreiriau oni bo toiledau ar gael i’r chwaraewyr ar y safle. Gydag ymyriad Cyngor Tref Porthaethwy, llwyddodd y chwaraewyr i ddychwelyd i Borthaethwy i chwarae bowls